Keskkonnaalaste otsuste langetamine

Reading the sunsite blog can be a great way to pass time. So is playing casino games at slotsexpert.ca where you stand to win instant cash.

suurrobirOtsuste tegemise mehhanismi õpetamiseks on üheks sobivaks valdkonnaks looduskeskkond ja selle kaitse. Keskkonnaalased probleemid on enamasti keerukad seetõttu, et nende lahendamisel tekib erinevate huvigruppide vahel palju vastuolulisi arvamusi. Vastuvõetud otsus peab arvestama erinevate sotsiaalsete gruppide vajadusi, kuid samal ajal ei tohi märkimisväärselt kahjustada looduskeskkonda.

Otsuste kvaliteet sõltub eelkõige otsustaja informeeritusest ja hangitud teabe kasutusoskusest. Lisaks probleemi teaduslikule lahendusvariandile peab arvestama kehtivate seaduste, majanduslike seaduspärasuste ning eetika ja moraali valdkonnaga.

Keskkonnaalased otsused sõltuvad ajahetkest, millal need vastu võetakse. Enamasti tuleb langetada mitmeid üksteisega omavahel seotud otsuseid: ühe otsuse vastuvõtmine kitsendab järgmiste langetamise võimalusi. Sageli ei leidu keskkonnaalastele probleemidele üht ja ainuõiget lahendust, vaid tuleb valida alternatiivsete hulgast sobivaim.

Kuidas toimub otsusele jõudmine?

Otsuste tegemist võib ühtlasi käsitleda kontrolli saavutamisena mingi süsteemi üle, et selle kaudu jõuda soovitud olukorrani. Selleks peab otsustaja omama võimalikult täpset ülevaadet süsteemist, mida ta tahab kontrollida. Tal peab kujunema süsteemist mõttemudel, mille abil on võimalik selle omadusi ja funktsioneerimist kirjeldada ning ennustada edaspidiseid muutusi. Mida keerulisemat ja põhjalikumat mudelit probleemi lahendaja süsteemist omab, seda kompetentsemaid otsuseid on ta võimeline vastu võtma. Enamasti takistavad sügavuti mineva ülevaate kujunemist otsustaja teadmised ja vaimsed võimed, aga ka ajalimiit ning seetõttu langetatakse otsuseid lihtsustatud mõttemudeli alusel.

Probleemi olemusest esmase visiooni loomise järgselt hakkab otsustaja otsima alternatiivlahendusi, mis võiksid tema poolt loodud mõttemudelit kõigutada. Need võivad lähtuda probleemiga seotud teiste huvigruppide soovidest, mis võtavad arvesse teaduslikke seisukohti, kehtivat seadusandlust, majanduslikke kalkulatsioone või eetika ja moraali reegleid. Lõpliku otsuse langetamiseks antakse hinnang võimalikele lahendustele ning tehakse esialgses otsuses vajalikke parandusi, kuni jõutakse kõiki tingimusi rahuldava kompromissotsuseni.